ยินดีต้อนรับสู่  ห้องสมุด ศ.นพ.เสม   พริ้งพวงแก้ว  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

หน้าแรกส่วนกลาง

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่

ที่ชื่อเรื่อง/ผู้แต่งปีจำนวนเล่ม
1Applied clinical informatics for nurses / edited by SusanAlexander, Karen H. Frith, Haley Hoy.2019
2Cancer nursing : principles and practice / edited by Connie Henke Yarbro, Debra Wujcik and Barbara Holmes Gobel2018
3Evidence-based nursing : the research-practice connection / Sarah Jo Brown : Brown, Sarah Jo.2018
4Evidence-based practice for nurses : appraisal andapplication of research / edited by Nola A. Schmidt,Janet M. Brown : Schmidt,Nola A.2019
5Flipping the nursing classroom :|bwhere active learning meets technology /|cKaren Hessler : Hessler, Karen2017
6Health policy : application for nurses and otherhealthcare professionals / Demetrius J. Porche. : Porche, Demetrius James.2019
7Health policy and politics : a nurses guide /edited byJeri A. Milstead , Nancy M. Short .2019
8Leadership in nursing practice : changing the landscapeof health care / Dan Weberg,Tim Porter-O Grady, Kathy Malloch, Kara Mangold : Weberg,Dan.2019
9การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์ / จันทรรัตน์ เจริญสันติ : จันทรรัตน์ เจริญสันติ2560
10การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีการศึกษา 2558 หลังปฏิบัติงานครบ 1 ปี ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต : วิดาพร ทับทิมศรี,เพ็ญวรรณ เข้มขัน,วราภรณ์ วานิช2561

รายชื่อผู้ที่ยืมเกินกำหนด

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน

รหัสชื่อ - นามสกุลจำนวนวันที่เกินจำนวนเล่ม
0000031 อ. วิเนตรา แน่นหนา(ลาออก) 1,589 วัน9 เล่ม
0000004 อ. เกษร สุวิทยะศิริ 1,582 วัน15 เล่ม
0000061 ดร. กรกนก ลัธธนันท์ 1,582 วัน7 เล่ม
0000063 ดร. กลีบแก้ว จันทร์หงษ์ 1,581 วัน14 เล่ม
0000049 อ. อวยพร สุทธิสนธ์ 1,581 วัน2 เล่ม
0000070 อ. มาลินี อยู่ใจเย็น 1,581 วัน2 เล่ม
0000012 ดร. จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร 1,578 วัน15 เล่ม
0000081 ดร.สุภาพร วรรณสันทัด 1,578 วัน14 เล่ม
0000011 อ. จิตรา จาวยนต์(เกษียณ) 1,578 วัน4 เล่ม
0000006 อ. ขนิษฐา อารยภิญโญ(ลาออก) 1,578 วัน1 เล่ม

หน้าแรกส่วนล่าง

วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ