ยินดีต้อนรับสู่  ห้องสมุด ศ.นพ.เสม   พริ้งพวงแก้ว  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

หน้าแรกส่วนกลาง

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่

ที่ชื่อเรื่อง/ผู้แต่งปีจำนวนเล่ม
1Journal of Nursing Science : วารสารพยาบาลศาสตร์ (เมษายน-มิถุนายน 2561) : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2561
2วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (มกราคม-เมษายน 2561) : สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย2561
3วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education (ม.ค.-มี.ค. 2561 ) : สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข2561
4วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education (เม.ย.-มิ.ย.2561) : สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข2561
5วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม : = Thailandjournal of health promotion and environmental (เมษายน-มิถุนายน 2561) : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข2561
6วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร (ม.ค.-เม.ย.2561) : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล2516
7วารสารสภาการพยาบาล =The Thai journal of Nursing Council (ม.ค.-มี.ค. 2561) : สำนักงานเลขาธิการ สภาการพยาบาล2561
8วารสารสภาการพยาบาล =The Thai journal of Nursing Council (เม.ย.-มิ.ย. 2561) : สำนักงานเลขาธิการ สภาการพยาบาล2561
9วารสารหมอชาวบ้าน ป.40 ฉ.471 (ก.ค. 2561) : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน2561
10วารสารหมอชาวบ้าน ป.40 ฉ.472 (ส.ค. 2561) : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน2561

รายชื่อผู้ที่ยืมเกินกำหนด

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน

รหัสชื่อ - นามสกุลจำนวนวันที่เกินจำนวนเล่ม
0000031 อ. วิเนตรา แน่นหนา(ลาออก) 1,481 วัน9 เล่ม
0000004 อ. เกษร สุวิทยะศิริ 1,474 วัน14 เล่ม
0000061 ดร. กรกนก ลัธธนันท์ 1,474 วัน7 เล่ม
0000063 ดร. กลีบแก้ว จันทร์หงษ์ 1,473 วัน14 เล่ม
0000049 อ. อวยพร สุทธิสนธ์ 1,473 วัน2 เล่ม
0000070 อ. มาลินี อยู่ใจเย็น 1,473 วัน2 เล่ม
0000012 ดร. จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร 1,470 วัน15 เล่ม
0000081 ดร.สุภาพร วรรณสันทัด 1,470 วัน15 เล่ม
0000011 อ. จิตรา จาวยนต์(เกษียณ) 1,470 วัน4 เล่ม
0000006 อ. ขนิษฐา อารยภิญโญ(ลาออก) 1,470 วัน1 เล่ม

หน้าแรกส่วนล่าง

วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ