ยินดีต้อนรับสู่  ห้องสมุด ศ.นพ.เสม   พริ้งพวงแก้ว  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

หน้าแรกส่วนกลาง

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่

ที่ชื่อเรื่อง/ผู้แต่งปีจำนวนเล่ม
1Journal of Emergency Nursing (January 2016) : Elsevier2016
2Journal of Emergency Nursing (March 2016) : Elsevier2016
3Journal of Emergency Nursing (November 2016) : Elsevier2016
4Medical history of Bhutan./Tandi Dorji,Bjorn Melgaard2018
5การพัฒนาเด็กและครอบครัว / ปิยะธิดา ขจรชัยกุล : ปิยะธิดา ขจรชัยกุล2561
6การศึกษาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กและวัยรุ่น./ ปิยะธิดา ขจรชัยกุล : ปิยะธิดา ขจรชัยกุล2561
7การให้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ :|bคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / |cบรรณาธิการ, สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ ... [และคนอื่นๆ]0
8คำอธิบายตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459 / กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ, รัชนี จันทร์เกษ, มนนิภา สังข์ศักดา, สุภัททรา รังสิมาการ2561
9คำอธิบายตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิททวงษ์ บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459 / |cกลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ, รัชนี จันทร์เกษ, มนนิภา สังข์ศักดา, สุภัททรา รังสิมาการ2561
10แนวทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ / บรรณาธิการ, วรรณภา ศรีธัญรัตน์ และ ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล2560

รายชื่อผู้ที่ยืมเกินกำหนด

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน

รหัสชื่อ - นามสกุลจำนวนวันที่เกินจำนวนเล่ม
0000031 อ. วิเนตรา แน่นหนา(ลาออก) 1,431 วัน9 เล่ม
0000004 อ. เกษร สุวิทยะศิริ 1,424 วัน15 เล่ม
0000061 ดร. กรกนก ลัธธนันท์ 1,424 วัน7 เล่ม
0000063 ดร. กลีบแก้ว จันทร์หงษ์ 1,423 วัน11 เล่ม
0000049 อ. อวยพร สุทธิสนธ์ 1,423 วัน2 เล่ม
0000070 อ. มาลินี อยู่ใจเย็น 1,423 วัน2 เล่ม
0000012 ดร. จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร 1,420 วัน15 เล่ม
0000081 ดร.สุภาพร วรรณสันทัด 1,420 วัน15 เล่ม
0000011 อ. จิตรา จาวยนต์(เกษียณ) 1,420 วัน4 เล่ม
0000006 อ. ขนิษฐา อารยภิญโญ(ลาออก) 1,420 วัน1 เล่ม

หน้าแรกส่วนล่าง

วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ

 

วันหยุดห้องสมุดประจำเดือน
  • 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 : หยุดวันอาสหบูชา
  • 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 : วันเฉลิมพระชนพรรษา ร. 10
  • 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 : วันอาทิตย์
  • 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 : หยุดชดเชยวันเฉลิมฯ ร. 10