ยินดีต้อนรับสู่  ห้องสมุด ศ.นพ.เสม   พริ้งพวงแก้ว  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

หน้าแรกส่วนกลาง

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่

ที่ชื่อเรื่อง/ผู้แต่งปีจำนวนเล่ม
1กฎหมายสำหรับพยาบาล(ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1/ แสงทอง ธีระทองคำ และ ไสว นรสาร : แสงทอง ธีระทองคำ256011 
2กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Nursing Process & Functional Health Pattern : Application in Clinical Practice (ซื้อมาทดแทน รหัส 61122 พ.ศ.2555 นศ.ผู้ช่วยทำหาย) : พรศิริ พันธสี2560
3การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล / ผ่องพรรณ อรุณแสง : ผ่องพรรณ อรุณแสง2561
4การพยาบาลในระยะคลอด / โดย ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ และเกษร สุวิทยะศิริ : ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์และเกษร สุวิทยะศิริ256050 
5การพยาบาลเพื่อความปลอดภัย : สมรรถนะพยาบาล CVT / เพ็ญจันทร์ แสนประสาน;บรรณาธิการ, ดวงกมล วัตราดุลย์, บุปผาวัลย์ ศรีล้ำ256015 
6การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ = Prenatal nursing care : บรรณาธิการ ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง256034 
7การพยาบาลอายุรศาสตร์ /บรรณาธิการ, ประทุม สร้อยวงค์ : ประทุม สร้อยวงค์, บรรณาธิการ256010 
8จิตเวชศาสตร์ = Psychiatry : [บรรณาธิการ], กุศลาภรณ์ ชัยอุดมสม ... [และคณะ]256010 
9ภาวะผู้นำของพยาบาลในประชาคมอาเซียน = Leadership for nurses in ASEAN Community /^cบุญทิพย์ สิริธรังศรี : บุญทิพย์ สิริธรังศรี255910 
10มาตราฐานการพยาบาล CVT : แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ /เพ็ญจันทร์แสนประสาน,กนกพร แจ่มสมบูรณ์, ดวงกมล วัตราดุลย์; คณะบรรณาธิการ.256011 

รายชื่อผู้ที่ยืมเกินกำหนด

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน

รหัสชื่อ - นามสกุลจำนวนวันที่เกินจำนวนเล่ม
0000031 อ. วิเนตรา แน่นหนา(ลาออก) 1,532 วัน9 เล่ม
0000004 อ. เกษร สุวิทยะศิริ 1,525 วัน15 เล่ม
0000061 ดร. กรกนก ลัธธนันท์ 1,525 วัน7 เล่ม
0000063 ดร. กลีบแก้ว จันทร์หงษ์ 1,524 วัน14 เล่ม
0000049 อ. อวยพร สุทธิสนธ์ 1,524 วัน2 เล่ม
0000070 อ. มาลินี อยู่ใจเย็น 1,524 วัน2 เล่ม
0000012 ดร. จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร 1,521 วัน15 เล่ม
0000081 ดร.สุภาพร วรรณสันทัด 1,521 วัน15 เล่ม
0000011 อ. จิตรา จาวยนต์(เกษียณ) 1,521 วัน4 เล่ม
0000006 อ. ขนิษฐา อารยภิญโญ(ลาออก) 1,521 วัน1 เล่ม

หน้าแรกส่วนล่าง

วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ