ยินดีต้อนรับสู่  ห้องสมุด ศ.นพ.เสม   พริ้งพวงแก้ว  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ID   วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ จำนวนดู
25 ก.พ. 2557 ให้นักศึกษาส่งหนังสือตามกำหนดด้วย 1,382 
2 ต.ค. 2550 แนะนำหนังสือน่าอ่านค่ะ 1,674 

รายการประกาศทั้งหมด

หน้าแรกส่วนกลาง

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่

ที่ชื่อเรื่อง/ผู้แต่งปีจำนวนเล่ม
1การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 = Advanced health assessment, primary medical care and community nurse practitioner practice I หน่วยที่ 1-3 : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; มุกดา หนุ่ยศรี ... [และคณะ]2558
2การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 = Advanced health assessment, primary medical care and community nurse practitioner practice I หน่วยที่ 4-6 : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; มุกดา หนุ่ยศรี ... [และคณะ]2558
3การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 = Advanced health assessment, primary medical care and community nurse practitioner practice I หน่วยที่ 7-9 : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; มุกดา หนุ่ยศรี ... [และคณะ]2559
4การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 = Advanced health assessment, primary medical care and community nurse practitioner practice I หน่วยที่ 10-12 : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; มุกดา หนุ่ยศรี ... [และคณะ]2558
5การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 = Advanced health assessment, primary medical care and community nurse practitioner practice I หน่วยที่ 13-15 : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; มุกดา หนุ่ยศรี ... [และคณะ]2558
6การพยาบาลอายุรศาสตร์ เล่ม 1 : บรรณาธิการ วันดี โตสุขศรี ...[และคณะ]255910 
7การพยาบาลอายุรศาสตร์ เล่ม 2 : บรรณาธิการ วันดี โตสุขศรี ...[และคณะ]255910 
8ความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา : ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ2559
9พยาธิสรีรวิทยา : สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ / อรพินท์ สีขาว : อรพินท์ สีขาว255920 
10พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : เอกสารการสอนชุดวิชา 72303 = Adult development and aging : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2558

รายชื่อผู้ที่ยืมเกินกำหนด

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน

รหัสชื่อ - นามสกุลจำนวนวันที่เกินจำนวนเล่ม
0000031 อ. วิเนตรา แน่นหนา(ลาออก) 1,260 วัน9 เล่ม
0000004 อ. เกษร สุวิทยะศิริ 1,253 วัน14 เล่ม
0000061 ดร. กรกนก ลัธธนันท์ 1,253 วัน7 เล่ม
0000023 อ.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา 1,252 วัน12 เล่ม
0000063 ดร. กลีบแก้ว จันทร์หงษ์ 1,252 วัน12 เล่ม
0000070 อ. มาลินี อยู่ใจเย็น 1,252 วัน5 เล่ม
0000049 อ. อวยพร สุทธิสนธ์ 1,252 วัน2 เล่ม
0000012 ดร. จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร 1,249 วัน15 เล่ม
0000081 ดร.สุภาพร วรรณสันทัด 1,249 วัน15 เล่ม
0000011 อ. จิตรา จาวยนต์(เกษียณ) 1,249 วัน4 เล่ม

หน้าแรกส่วนล่าง

วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ