ยินดีต้อนรับสู่  ห้องสมุด ศ.นพ.เสม   พริ้งพวงแก้ว  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

เวลาเปิดทำการ 7:30-19:30น.

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่

ที่ชื่อเรื่อง/ผู้แต่งปีจำนวนเล่ม
1AACN essentials of critical care nursing /[edited by]Suzanne M. Burns2019
2Adult health nursing / [edited by] Kim Cooper, KellyGosnell.2019
3Evidence-Based Practice for Nursing and Healthcare Quality Improvement./ Geri LoBiondo-Wood Judith Haber Marita Titler : LoBiondo-Wood,Geri2019
4Fundamentals of nursing : the art and science of nursingcare / Carol Taylor, Priscilla LeMone ,Jennifer L. Bartlett : Taylor, Carol2019
5Health assessment in nursing / Janet R Weber, Jane H.Kelley : Weber, Janet R2018
6Neonatal and pediatric respiratory care / [edited by]Brian K. Walsh2019
7Taylors clinical nursing skills : a nursing processapproach / Pamela Lynn : Lynn, Pamela(Pamela Barbara),1961-author2019
8การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม = PET imaging in dementia : ชนิสา โชติพานิช2561
9ถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่สู่การสร้างนวัตกรรมของการวิจัยด้านสุขภาพและสาธารณสุขด้วยบทบาทโค้ชในการสะท้อนคิดด้วยเทคนิกตระกร้า 3 ใบ : ศุกร์ใจ เจริญสุข2562
10แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการระบบการห้ามเลือดสำหรับประเทศไทย:Thai national guidelines for hemostatic laboratory testing : สุขุม กาญจนพิมาย,บรรณาธิการ2561

รายชื่อผู้ที่ยืมเกินกำหนด

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน

รหัสชื่อ - นามสกุลจำนวนวันที่เกินจำนวนเล่ม
0000031 อ. วิเนตรา แน่นหนา(ลาออก) 1,680 วัน9 เล่ม
0000004 อ. เกษร สุวิทยะศิริ 1,673 วัน15 เล่ม
0000061 ดร. กรกนก ลัธธนันท์ 1,673 วัน8 เล่ม
0000063 ดร. กลีบแก้ว จันทร์หงษ์ 1,672 วัน14 เล่ม
0000049 อ. อวยพร สุทธิสนธ์ 1,672 วัน2 เล่ม
0000070 อ. มาลินี อยู่ใจเย็น 1,672 วัน2 เล่ม
0000012 ดร. จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร 1,669 วัน15 เล่ม
0000081 ดร.สุภาพร วรรณสันทัด 1,669 วัน15 เล่ม
0000011 อ. จิตรา จาวยนต์(เกษียณ) 1,669 วัน4 เล่ม
0000006 อ. ขนิษฐา อารยภิญโญ(ลาออก) 1,669 วัน1 เล่ม

หน้าแรกส่วนล่าง

วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ