ยินดีต้อนรับสู่  ห้องสมุด ศ.นพ.เสม   พริ้งพวงแก้ว  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ID   วันที่ประกาศ หัวข้อประกาศ จำนวนดู
25 ก.พ. 2557 ให้นักศึกษาส่งหนังสือตามกำหนดด้วย 1,392 
2 ต.ค. 2550 แนะนำหนังสือน่าอ่านค่ะ 1,685 

รายการประกาศทั้งหมด

หน้าแรกส่วนกลาง

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่

ที่ชื่อเรื่อง/ผู้แต่งปีจำนวนเล่ม
1การบริหารยาในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน : บรรณาธิการ, วีรพงศ์ วัฒนาวนิช, สุพัตรา อุปนิสากร2560
2การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ = Prenatal nursing care : บรรณาธิการ ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง256024 
3การเสริมสร้างความสุขในการทำงานเพื่อส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ : ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร2555
4วารสารหมอชาวบ้าน (ก.ย.2560) : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน2560
5วารสารหมอชาวบ้าน (ต.ค.2560) : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน2560
6วารสารหมอชาวบ้าน (ปีที่ 39 ฉบับที่ 463 พ.ย. 2560) : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน2560
7วารสารหมอชาวบ้าน (ปีที่ 39 ฉบับที่ 464 ธ.ค. 2560) : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน2560
8วารสารหมอชาวบ้าน ปีที่ 39 ฉบับที่ 465 (มกราคม 2561) : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน2561
9วารสารหมอชาวบ้าน ปีที่ 39 ฉบับที่ 466 (ก.พ.2561) : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน2561
10สืบสานพระการุณย์...สู่วิชาชีพการพยาบาล.2559

รายชื่อผู้ที่ยืมเกินกำหนด

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน

รหัสชื่อ - นามสกุลจำนวนวันที่เกินจำนวนเล่ม
0000031 อ. วิเนตรา แน่นหนา(ลาออก) 1,325 วัน9 เล่ม
0000004 อ. เกษร สุวิทยะศิริ 1,318 วัน14 เล่ม
0000061 ดร. กรกนก ลัธธนันท์ 1,318 วัน7 เล่ม
0000023 อ.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา 1,317 วัน14 เล่ม
0000063 ดร. กลีบแก้ว จันทร์หงษ์ 1,317 วัน11 เล่ม
0000070 อ. มาลินี อยู่ใจเย็น 1,317 วัน5 เล่ม
0000049 อ. อวยพร สุทธิสนธ์ 1,317 วัน2 เล่ม
0000012 ดร. จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร 1,314 วัน15 เล่ม
0000081 ดร.สุภาพร วรรณสันทัด 1,314 วัน14 เล่ม
0000011 อ. จิตรา จาวยนต์(เกษียณ) 1,314 วัน4 เล่ม

หน้าแรกส่วนล่าง

วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ