พบ 55 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 2
ก่อนหน้า | 1 | 2 | ถัดไป
ลำดับ * ชื่อเรื่อง ปี จำนวนเล่ม
1กฎหมายและจรรยาบรรณ วิชาชีพการพยาบาล : วิทยาลัยพยาบาลเคลือข่ายภาคกลาง 12549120 
2กฎหมายและจริยศาสตร์สำหรับพยาบาล : พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม2553
3กฎหมายสำหรับพยาบาล : แสงทอง ธีระทองคำ2556
4กฏหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล : เพื่อนช่วยจำ255438 
5กฏหมายสำหรับพยาบาล : แสงทอง ธีระทองคำ255650 
6การจัดห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย : มนฑิรา พานิชยิ่ง2545
7การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาปี2545,2546,2547วพบ.ตรัง : จารุวรรณ ศุภศรี2549
8การนำเสนอรูปแบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลการสาธารณสุขภาคใต้ : ปัทมา แคนยุกต์2549
9การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลราชวิถี : พาณิภัค โพธิ์เงิน2555
10การเป็นแพทย์ : จากฮิปโปกราตีสสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ : สิวลี ศิริไล2552
11การศึกษาลักษณะจรรยาบรรณที่พึงประสงค์ของคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี : จตุพร ชิดดี2550
12คดีทางการแพทย์ : แนวทางศึกษา เพื่อป้องกันและต่อสู้คดี : ขวัญชัย โชติพันธุ์2555
13คนไข้กฎหมายและแพทย์ : วิสัย พฤกษะวัน2547
14ความพึงพอใจของใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี : ยุคลธร แจ่มฤทธิ์2550
15ความรู้เบื้องต้นสำหรับหมอใหม่ พ.ศ. 2550 : แพทยสภา2550
16คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ : ปราชญา กล้าผจัญ2548
17จริยธรรมทางการแพทย์ : ชัยรัตน์ ฉายากุล, บรรณาธิการ2555
18จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา : สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์2552
19จริยศาสตร์:ทฤษฎีจริยธรรมสำหรับนักบริหารการศึกษา : จำเริญรัตน์ เจือจันทร์2548
20จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล* : สิวลี ศิริไล255515 
21จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล : สิวลี ศิริไล2548
22จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล : สิวลี ศิริไล2553
23จุดเน้นการสอบทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : ชัชวาล วงค์สารี255730 
24แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (ฉบับปรับปรุง) / สภาการพยาบาล : สภาการพยาบาล2551
25แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (ฉบับปรับปรุง) : สภาการพยาบาล.2551
26แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ ของ สภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก : สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์2552
27ปฏิญญาเฮลซิงกิ ของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ.2000) : หลักการจริยธรรมสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุย์ = Declaration of Helsinki2551
28ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล หน่วยที่ 1-4= Nursing issues and trends : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช255310 
29ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล หน่วยที่ 1-7 : สุโขทัยธรรมาธิราช2538
30ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล หน่วยที่ 11-15= Nursing issues and trends : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช255610 
31ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล หน่วยที่ 6-10= Nursing issues and trends : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช255310 
32ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8 : สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย2550
33ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8 : สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย255010 
34ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15 : สุโขทัยธรรมาธิราช2532
35ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15 : สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย2550
36ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 9-15 : สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย2550
37ประสบการณ์วิชาชีพทางการพยาบาล หน่วยที่ 1-8 = Professional experience in nursing : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช255410 
38ประสบการณ์วิชาชีพทางการพยาบาล หน่วยที่ 9-15 = Professional experience in nursing : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช255410 
39พยาบาลเพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย = Nurse : Being with the dying : ทัศนีย์ ทองประทีป.2553
40รวบรวมจรรยาบรรณอาจารย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ*2534
41รวบรวมจรรยาบรรณอาจารย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ* : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2536
42รวบรวมจรรยาบรรณอาจารย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2536
43รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูของคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท : จารุณี จาดพุ่ม2551
44รายงานการวิจัย การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการจัดความรู้ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข : การุณย์ ประทุม2549
45รายงานเบลมองต์ = The Belmont report2551
46วารสารกองการพยาบาล (พ.ค. - ส.ค.50) : สำนักการพยาบาล2550
47วารสารกองการพยาบาล (พ.ค. - ส.ค.50) : สำนักการพยาบาล2550
48วารสารการพยาบาลและการสาธารณสุข วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2552) : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี2552
49วารสารการพยาบาลและการสาธารณสุข วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง2(ก.ค. -ธ.ค. 2550) : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี2550
50วารสารพยาบาลทหารบก (ก.ค. -ธ.ค. 2550) : สมาคมพยาบาลทหารบก(วพ.กองทัพบก พระมงกุฏ)2550

วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ