พบ 78 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 2
ก่อนหน้า | 1 | 2 | ถัดไป
ลำดับ * ชื่อเรื่อง ปี จำนวนเล่ม
1CSR = Harvard business review on corporate responsibility/ C.K. Prahalad & Allen Hammond ; ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล ;ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์. : พราหาราช, ซี.เค.2554
2กฎหมาย : การประกอบวิชาชีพการพยาบาล / นิตยา ศรีญาณลักษณ์ : นิตยา ศรีญาณลักษณ์2556
3กฎหมายและจรรยาบรรณ วิชาชีพการพยาบาล : วิทยาลัยพยาบาลเคลือข่ายภาคกลาง 12549120 
4กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / บรรณาธิการ ชัชวาล วงศ์สารี และอุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์์ : ชัชวาล วงศ์สารี2557
5กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ,ชัชวาล วงค์สารี, อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น. คณะพยาบาลศาสตร์ : ชัชวาล วงค์สารี, บรรณาธิการ2557
6กฎหมายและจริยศาสตร์สำหรับพยาบาล : พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม2553
7กฎหมายสำหรับพยาบาล : แสงทอง ธีระทองคำ255650 
8กฎหมายสำหรับพยาบาล : แสงทอง ธีระทองคำ2556
9กฎหมายสำหรับพยาบาล : แสงทอง ธีระทองคำ255620 
10กฎหมายสำหรับพยาบาล(ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 1/ แสงทอง ธีระทองคำ และ ไสว นรสาร : แสงทอง ธีระทองคำ2560
11กฏหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล : เพื่อนช่วยจำ255438 
12การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร = Management from the executive s viewpoint / สาคร สุขศรีวงศ์ : สาคร สุขศรีวงศ์2558
13การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร = Management from theexecutive s viewpoint CD/ สาคร สุขศรีวงศ์ : สาคร สุขศรีวงศ์2558
14การจัดห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย : มนฑิรา พานิชยิ่ง2545
15การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาปี2545,2546,2547วพบ.ตรัง : จารุวรรณ ศุภศรี2549
16การนำเสนอรูปแบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลการสาธารณสุขภาคใต้ : ปัทมา แคนยุกต์2549
17การปฏิบัติตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลราชวิถี : พาณิภัค โพธิ์เงิน2555
18การเป็นแพทย์ : จากฮิปโปกราตีสสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ : สิวลี ศิริไล2552
19การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ / ประการแก้ว ประพฤติถ้อย ; ผู้ปรับปรุง,กรองกาญจน์ ศิริภักดี : ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย2553
20การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2 / สายฝน เอกวรางกูร, บรรณาธิการ255830 
21การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ เล่ม 1 : สายฝน เอกวรางกูร, บรรณาธิการ255910 
22การศึกษาลักษณะจรรยาบรรณที่พึงประสงค์ของคณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี : จตุพร ชิดดี2550
23คดีทางการแพทย์ : แนวทางศึกษา เพื่อป้องกันและต่อสู้คดี : ขวัญชัย โชติพันธุ์2555
24คนไข้กฎหมายและแพทย์ : วิสัย พฤกษะวัน2547
25ความพึงพอใจของใช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี : ยุคลธร แจ่มฤทธิ์2550
26ความรู้เบื้องต้นสำหรับหมอใหม่ พ.ศ. 2550 : แพทยสภา2550
27คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ : ปราชญา กล้าผจัญ2548
28คู่มือการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์ / แพทยสภา : แพทยสภา2558
29คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบพยาบาลและการผดุงครรภ์ : ชัชวาล วงค์สารี2560
30คู่มือส่งเสริมจริยธรรม สำหรับองค์การพยาบาล : กลไกและการปฏิบัติ / สภาการพยาบาล255815 
31จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ : [บรรณาธิการ], วิชัย โชควิวัฒน2560
32จริยธรรมทางการแพทย์ : ชัยรัตน์ ฉายากุล, บรรณาธิการ2555
33จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา : สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์2552
34จริยธรรมในวิชาชีพครู = Ethics of the teachers profession : วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ และคณะ2559
35จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล = Ethics of the nursing profession : มณี อาภานันทิกุล ... [และคณะ]255910 
36จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล = Ethics of the nursing profession / มณี อาภานันทิกุล ... [และคนอื่นๆ] : มณี อาภานันทิกุล ... [และคนอื่นๆ]255910 
37จริยธรรมในวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย = Ethics of the university lecturers profession : ประทีป ฉัตรสุภางค์, ภัทรียา กิจเจริญ, และดรุณี ภู่ขาว2559
38จริยศาสตร์ : ปรัชญาจริยะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา = Ethics :moral philosophy for professional educator /^cจำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์ : จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์2557
39จริยศาสตร์:ทฤษฎีจริยธรรมสำหรับนักบริหารการศึกษา : จำเริญรัตน์ เจือจันทร์2548
40จริยศาสตร์กับการพยาบาล / โดย ดวงแข รักไทย, นิตยา ชีพประสพ และปัทมา แคนยุกต์ : ดวงแข รักไทย2558
41จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล / สิวลี ศิริไล : สิวลี ศิริไล2556
42จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล* : สิวลี ศิริไล255515 
43จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล : สิวลี ศิริไล2548
44จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล : สิวลี ศิริไล2553
45จุดเน้นการสอบทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : ชัชวาล วงค์สารี255730 
46แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (ฉบับปรับปรุง) / สภาการพยาบาล : สภาการพยาบาล2551
47แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (ฉบับปรับปรุง) : สภาการพยาบาล.2551
48แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ ของ สภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับองค์การอนามัยโลก : สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์2552
49ปฏิญญาเฮลซิงกิ ของแพทยสมาคมโลก (ค.ศ.2000) : หลักการจริยธรรมสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุย์ = Declaration of Helsinki2551
50ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล หน่วยที่ 1-4= Nursing issues and trends : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช255310 

วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ