พบ 198 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 4
ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | ถัดไป
ลำดับ * ชื่อเรื่อง ปี จำนวนเล่ม
1Journal of Nursing Science : วารสารพยาบาลศาสตร์ (ต.ค.-ธ.ค. 2560) : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2560
2Journal of Nursing Science : วารสารพยาบาลศาสตร์ (เม.ย-มิ.ย.2559) : คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล2559
3Pacific Rim International Journal of Nursing Research (Apr-Jun 2018) : สภาการพยาบาล2018
4Pacific Rim International Journal of Nursing Research (Jan-Mar 2018) : สภาการพยาบาล2018
5WORKING MOM(คุณแม่ทำงานนอกบ้าน) : สุกัญญา ประจุศิลป2548
6กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-7 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2545
7กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-15 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2545
8กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารกและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-7 : สุโขทัยธรรมาธิราช2537
9กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารกและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-15 : สุโขทัยธรรมาธิราช2542
10การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด : นงลักษณ์ คำสวาสดิ์2550
11การใช้แผนที่ความคิดเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนของนักศึกษาพยาบาล : ข้อค้นพบจากการสะท้อนคิดในชั้นเรียน เรื่อง \" การพยาบาลมารดาทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ \" : บุญสืบ โสโสม2553
12การดูแลสุขภาพมารดา ทารกแรกเกิดปกติและครอบครัว : ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต2548
13การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Quality care in maternal and fetal medicine/ [บรรณาธิการ] วิบูลย์ เรืองชัยนิคม ... [และคนอื่น ๆ] : วิบูลย์ เรืองชัยนิคม, บรรณาธิการ2559
14การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 5 \\\"ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่\\\" =^b\\\"Breastfeeding and Work - Let\\\'s Make it Work\\\" วันที่ 2-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร /^cมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย2558
15การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดและทารก : สาระทบทวน : วิทยาลัยพยาบาลเคลือข่ายภาคกลาง 12549120 
16การพยาบาลทารกแรกเกิด : ชลดา จันทร์ขาว255840 
17การพยาบาลมารดาติดเชื้อเอชไอวี : วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์254910 
18การพยาบาลมารดาที่มีภาวะผิดปกติในระยะหลังคลอด /ปิยนุช บุญเพิ่ม : ปิยนุช บุญเพิ่ม2557
19การพยาบาลมารดาในระยะคลอด : ศิริพร พงษ์โภคา254923 
20การพยาบาลมารดาในระยะคลอด (พิมพ์ครั้งที่ 2) : ศิริพร พงษ์โภคา...[และคนอื่นๆ].2552
21การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีความต่างทางวัฒนธรรม / ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ : ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์255710 
22การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะซีดจากโรคธาลัสซีเมียและมีการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มรก กรณีศึกษา : ภาวิณี ปลิวมา2544
23การพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูง : นิกากร ไมขุนทด2559
24การพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอดที่มีภาวะโรคเบาหวานแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์:กรณีศึกษา : ยุพิน ใหญ่เจริญ2549
25การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ = Prenatal nursing care : บรรณาธิการ ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง256029 
26การพยาบาลสูติศาสตร์ : อาหารสมุนไพรสำหรับสตรีมีครรภ์และมารดาหลังคลอด : วรุณวรรณ ผาโคตร2548
27การพัฒนารูปแบบการสอบทักษะทางคิลินิก (OSEC) ในวิชาปฎิบัติการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 2 (2559) : ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทะิ์2559
28การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ ...[และคนอื่นๆ]2555
29การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก = Delmars maternal-infant : Nursing care plans : ลักซ์เนอร์, คาร์ลา แอล.255560 
30การศึกษาสภาพและปัญหาการตายของมารดาและทารกปริกำเนิด : เยาวลักษณ์ โพธิดารา2549
31การส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ /อนงค์ ภิบาล, อุไร หัถกิจ,วิชาญ ภิบาล : อนงค์ ภิบาล2557
32การส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย : ชูศรี มโนการ2554
33กิจกรรมทางกาย คุณภาพของอาหาร การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาและน้ำหนักตัวคงค้างในมารดาหลังคลอด : เสาวลักษณ์ หวังชม2558
34ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับสัมพันธภาพของมารดากับทารกคลอดก่อนกำหนด : วันดี ไชยทรัพย์2540
35คู่มือการประเมินทักษะ ทางคลินิค ด้วย OSCE /คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก : คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก2559
36คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบพยาบาลและการผดุงครรภ์ : ชัชวาล วงค์สารี2560
37คู่มือการสอน : หลักสูตรความสำคัญในการจัดการความปวดเรื่องการประเมินและการจัดการความปวด ตามกรอบ Recognize assess treatment model (RAT Model)255912 
38คู่มือการอบรมผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข2553
39คู่มือคุณแม่ฉบับสมบูรณ์ : ห่วงใยคุณแม่ดูแลลูกน้อย / ผู้เขียน Elizabeth Fenwick ; ผู้แปล ยงยศ จริยวิทยาวัฒน์, ภัทรวรรณ ธาดาดลทิพย์ : เฟนวิก, เอลิซาเบท2548
40คู่มือปฏิบัติการพยาบาล : สุปราณี เสนาดิสัย บรรณาธิการ255210 
41จุดเน้นการสอบทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : ชัชวาล วงค์สารี255730 
42ตำราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : บรรณาธิการ, ศุภวิทย์ มุตตามระ ... [และคนอื่น ๆ] มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย2555
43ตำราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : บรรณาธิการ, ศุภวิทย์ มุตตามระ ... [และคนอื่น ๆ] มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย2555
44ตำราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : บรรณาธิการ, ศุภวิทย์ มุตตามระ ... [และคนอื่น ๆ] มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย2555
45ตำราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : บรรณาธิการ, ศุภวิทย์ มุตตามระ ... [และคนอื่น ๆ] มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย2555
46ตำราประกอบภาพ : ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม = An illustrated textbook : obstetric crisis / วิทยา ถิฐาพันธ์, ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์, บรรณาธิการ2559
47ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารก M & C NR MATERNAL AND NURSING REVIEW : เพื่อนช่วยจำ255230 
48ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารกและทบทวนการผดุงครรภ์ = M&CNR+MNR / เพื่อนช่วยจำ : เพื่อนช่วยจำ255925 
49นมแม่ : มานี ปิยะอนันต์2548
50ปัจจัยความสัมพันธ์กับการรับรู้การเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก จังหวัดสมุทรปราการ2554

วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ