พบ 174 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 4
ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | ถัดไป
ลำดับ * ชื่อเรื่อง ปี จำนวนเล่ม
1Journal of Nursing Science : วารสารพยาบาลศาสตร์ (เม.ย-มิ.ย.2559) : คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล2559
2WORKING MOM(คุณแม่ทำงานนอกบ้าน) : สุกัญญา ประจุศิลป2548
3กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-7 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2545
4กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-15 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2545
5กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารกและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-7 : สุโขทัยธรรมาธิราช2537
6กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารกและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-15 : สุโขทัยธรรมาธิราช2542
7การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด : นงลักษณ์ คำสวาสดิ์2550
8การใช้แผนที่ความคิดเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนของนักศึกษาพยาบาล : ข้อค้นพบจากการสะท้อนคิดในชั้นเรียน เรื่อง \" การพยาบาลมารดาทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ \" : บุญสืบ โสโสม2553
9การดูแลสุขภาพมารดา ทารกแรกเกิดปกติและครอบครัว : ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต2548
10การประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 5 \\\"ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทย ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่\\\" =^b\\\"Breastfeeding and Work - Let\\\'s Make it Work\\\" วันที่ 2-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร /^cมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย2558
11การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดและทารก : สาระทบทวน : วิทยาลัยพยาบาลเคลือข่ายภาคกลาง 12549120 
12การพยาบาลทารกแรกเกิด : ชลดา จันทร์ขาว255840 
13การพยาบาลมารดาติดเชื้อเอชไอวี : วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์254910 
14การพยาบาลมารดาที่มีภาวะผิดปกติในระยะหลังคลอด /ปิยนุช บุญเพิ่ม : ปิยนุช บุญเพิ่ม2557
15การพยาบาลมารดาในระยะคลอด : ศิริพร พงษ์โภคา254923 
16การพยาบาลมารดาในระยะคลอด (พิมพ์ครั้งที่ 2) : ศิริพร พงษ์โภคา...[และคนอื่นๆ].2552
17การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีความต่างทางวัฒนธรรม / ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ : ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์255710 
18การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะซีดจากโรคธาลัสซีเมียและมีการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มรก กรณีศึกษา : ภาวิณี ปลิวมา2544
19การพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอดที่มีภาวะโรคเบาหวานแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์:กรณีศึกษา : ยุพิน ใหญ่เจริญ2549
20การพยาบาลสูติศาสตร์ : อาหารสมุนไพรสำหรับสตรีมีครรภ์และมารดาหลังคลอด : วรุณวรรณ ผาโคตร2548
21การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ ...[และคนอื่นๆ]2555
22การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก = Delmars maternal-infant : Nursing care plans : ลักซ์เนอร์, คาร์ลา แอล.255560 
23การศึกษาสภาพและปัญหาการตายของมารดาและทารกปริกำเนิด : เยาวลักษณ์ โพธิดารา2549
24การส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย : ชูศรี มโนการ2554
25ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับสัมพันธภาพของมารดากับทารกคลอดก่อนกำหนด : วันดี ไชยทรัพย์2540
26คู่มือการสอน : หลักสูตรความสำคัญในการจัดการความปวดเรื่องการประเมินและการจัดการความปวด ตามกรอบ Recognize assess treatment model (RAT Model)255912 
27คู่มือการอบรมผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข2553
28คู่มือคุณแม่ฉบับสมบูรณ์ : ห่วงใยคุณแม่ดูแลลูกน้อย / ผู้เขียน Elizabeth Fenwick ; ผู้แปล ยงยศ จริยวิทยาวัฒน์, ภัทรวรรณ ธาดาดลทิพย์ : เฟนวิก, เอลิซาเบท2548
29จุดเน้นการสอบทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : ชัชวาล วงค์สารี255730 
30ตำราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : บรรณาธิการ, ศุภวิทย์ มุตตามระ ... [และคนอื่น ๆ] มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย2555
31ตำราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : บรรณาธิการ, ศุภวิทย์ มุตตามระ ... [และคนอื่น ๆ] มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย2555
32ตำราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : บรรณาธิการ, ศุภวิทย์ มุตตามระ ... [และคนอื่น ๆ] มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย2555
33ตำราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : บรรณาธิการ, ศุภวิทย์ มุตตามระ ... [และคนอื่น ๆ] มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย2555
34ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารก M & C NR MATERNAL AND NURSING REVIEW : เพื่อนช่วยจำ255230 
35นมแม่ : มานี ปิยะอนันต์2548
36ปัจจัยความสัมพันธ์กับการรับรู้การเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก จังหวัดสมุทรปราการ2554
37ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง วิชาการผดุงครรภ์ และวิชาการพยาบาลมาดา-ทารก ของผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี : วัจมัย สุขวนวัฒน์, ดวงหทัย ศรีสุจริต.2547
38ผลของการใช้เม็ดเหล็กกดจุดบนใบหูต่อความเจ็บปวดของมารดาหลังผ่าตัดคลอด : นิตยา ทองมา และคนอื่นๆ2551
39พฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมสุขภาพทารกวัยขวบปีแรก เขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท : สุรางคนา พลธนะ2546
40โภชนศาสตร์ครอบครัว / อบเชย วงศ์ทอง : อบเชย วงศ์ทอง2557
41มารดาหลังคลอดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล : ศรีนวล โอสถเสถียร2541
42รายงานการวิจัย การสนับสนุนจากคู่สมรสและการแสดงบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลังคลอด : รัศมี ศรีนนท์2549
43รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างมารดาหลังคลอดครรภ์แรกและครรภ์หลังในโรงพยาบาลสระบุรี : ศิริวรรณ ทุมเชื้อ2549
44รายงานวิจัยการตายของมารดาและทารกปริกำเนิดในสถานบริการสาธารณสุขเขต 14 : พรประภา เฉลิมพรไพศาล2551
45เรียนรู้ก่อนเลือกวิธีการคลอด / ศุภวดี แถวเพีย : ศุภวดี แถวเพีย2559
46เรียนรู้นมแม่จากภาพ ฉบับประเทศไทย = The breastfeeding atlas : Thai edition : ศิราภรณ์ สวัสดิวร ... [และคนอื่นๆ]2555
47เรียนรู้นมแม่จากภาพ ฉบับประเทศไทย = The breastfeeding atlas : Thai edition : ศิราภรณ์ สวัสดิวร2555
48ลูกชาย เลี้ยงอย่างไรให้ดี = Raising boys/ : บิดอล์ฟ, สตีฟ2557
49ลูกสาว เลี้ยงอย่างไรให้ดี = Raising Girls /สตีฟ บิดอล์ฟ เขียน, อภิญญา พันธ์สุวรรณ แปล : บิดอล์ฟ, สตีฟ2556
50วารสารกองการพยาบาล : Journal of nursing division (พ.ค.-ส.ค.58) : สำนักการพยาบาล สำนักวานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2558

วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ