พบ 133 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 3
ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | ถัดไป
ลำดับ * ชื่อเรื่อง ปี จำนวนเล่ม
1WORKING MOM(คุณแม่ทำงานนอกบ้าน) : สุกัญญา ประจุศิลป2548
2กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-7 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2545
3กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารก และการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-15 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2545
4กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารกและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 1-7 : สุโขทัยธรรมาธิราช2537
5กรณีเลือกสรรการพยาบาลมารดา ทารกและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-15 : สุโขทัยธรรมาธิราช2542
6การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด : นงลักษณ์ คำสวาสดิ์2550
7การใช้แผนที่ความคิดเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนของนักศึกษาพยาบาล : ข้อค้นพบจากการสะท้อนคิดในชั้นเรียน เรื่อง \" การพยาบาลมารดาทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ \" : บุญสืบ โสโสม2553
8การดูแลสุขภาพมารดา ทารกแรกเกิดปกติและครอบครัว : ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต2548
9การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดและทารก : สาระทบทวน : วิทยาลัยพยาบาลเคลือข่ายภาคกลาง 12549120 
10การพยาบาลมารดาติดเชื้อเอชไอวี : วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์254910 
11การพยาบาลมารดาในระยะคลอด : ศิริพร พงษ์โภคา254923 
12การพยาบาลมารดาในระยะคลอด (พิมพ์ครั้งที่ 2) : ศิริพร พงษ์โภคา...[และคนอื่นๆ].2552
13การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะซีดจากโรคธาลัสซีเมียและมีการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มรก กรณีศึกษา : ภาวิณี ปลิวมา2544
14การพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอดที่มีภาวะโรคเบาหวานแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์:กรณีศึกษา : ยุพิน ใหญ่เจริญ2549
15การพยาบาลสูติศาสตร์ : อาหารสมุนไพรสำหรับสตรีมีครรภ์และมารดาหลังคลอด : วรุณวรรณ ผาโคตร2548
16การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ ...[และคนอื่นๆ]2555
17การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก = Delmars maternal-infant : Nursing care plans : ลักซ์เนอร์, คาร์ลา แอล.255560 
18การศึกษาสภาพและปัญหาการตายของมารดาและทารกปริกำเนิด : เยาวลักษณ์ โพธิดารา2549
19การส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย : ชูศรี มโนการ2554
20ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับสัมพันธภาพของมารดากับทารกคลอดก่อนกำหนด : วันดี ไชยทรัพย์2540
21คู่มือการอบรมผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข2553
22จุดเน้นการสอบทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : ชัชวาล วงค์สารี255730 
23ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารก M & C NR MATERNAL AND NURSING REVIEW : เพื่อนช่วยจำ255230 
24นมแม่ : มานี ปิยะอนันต์2548
25ปัจจัยความสัมพันธ์กับการรับรู้การเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก จังหวัดสมุทรปราการ2554
26ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง วิชาการผดุงครรภ์ และวิชาการพยาบาลมาดา-ทารก ของผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี : วัจมัย สุขวนวัฒน์, ดวงหทัย ศรีสุจริต.2547
27ผลของการใช้เม็ดเหล็กกดจุดบนใบหูต่อความเจ็บปวดของมารดาหลังผ่าตัดคลอด : นิตยา ทองมา และคนอื่นๆ2551
28พฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมสุขภาพทารกวัยขวบปีแรก เขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท : สุรางคนา พลธนะ2546
29มารดาหลังคลอดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล : ศรีนวล โอสถเสถียร2541
30รายงานการวิจัย การสนับสนุนจากคู่สมรสและการแสดงบทบาทการเป็นมารดาในระยะหลังคลอด : รัศมี ศรีนนท์2549
31รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระหว่างมารดาหลังคลอดครรภ์แรกและครรภ์หลังในโรงพยาบาลสระบุรี : ศิริวรรณ ทุมเชื้อ2549
32รายงานวิจัยการตายของมารดาและทารกปริกำเนิดในสถานบริการสาธารณสุขเขต 14 : พรประภา เฉลิมพรไพศาล2551
33เรียนรู้นมแม่จากภาพ ฉบับประเทศไทย = The breastfeeding atlas : Thai edition : ศิราภรณ์ สวัสดิวร ... [และคนอื่นๆ]2555
34เรียนรู้นมแม่จากภาพ ฉบับประเทศไทย = The breastfeeding atlas : Thai edition : ศิราภรณ์ สวัสดิวร2555
35วารสารการพยาบาลและการศึกษา (สบช) (พ.ค. - ส.ค. 2553) : กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก2553
36วารสารการพยาบาลและการศึกษา (สบช) (พ.ค.-ส.ค.55) : สถาบันพระบรมราชชนก2555
37วารสารการพยาบาลและการศึกษา (สบช) (ม.ค. - เม.ย. 2551) : สถาบันบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2551
38วารสารการพยาบาลและการศึกษา (สบช) (ม.ค.-เม.ย.55) : สถาบันพระบรมราชชนก2555
39วารสารการพยาบาลและการสาธารณสุข วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง (ก.ค.-ธ.ค.54) : การพยาบาลและการสาธารณสุข วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง2554
40วารสารการพยาบาลและการสาธารณสุข วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง (ม.ค.-มิ.ย.54) : การพยาบาลและการสาธารณสุข วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง2554
41วารสารการพยาบาลและการสาธารณสุข วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2552) : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี2552
42วารสารการพยาบาลและการสาธารณสุข วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง2(ก.ค. -ธ.ค. 2550) : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี2550
43วารสารการพยาบาลและการสาธารณสุข วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง2(ม.ค. -มิ.ย. 2551) : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี2551
44วารสารการพยาบาลและการสาธารณสุข/วิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 2 (ม.ค.-มิ.ย.56)) : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี2556
45วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (สธ)(ก.ค.-ก.ย.57) : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข2557
46วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (สธ)(เม.ย.-มิ.ย.56) : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข2556
47วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับเพิ่มเติม 1/2554) : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา2554
48วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับเพิ่มเติม 2/2554) : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา2554
49วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (เม.ย.-มิ.ย.55) : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา2555
50วารสารพยาบาล THAI JOURNAL OF NURSING สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย(ก.ค. - ธ.ค. 2551) : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย2551

วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ