พบ 74 รายการ แสดงหน้าที่ 1 จาก 2
ก่อนหน้า | 1 | 2 | ถัดไป
ลำดับ * ชื่อเรื่อง ปี จำนวนเล่ม
1MANGEMENT BEST PRACTICES การเอาใจใส่ทรัพยากรมนุษย์การบริหารความรู้และการเรียนรู้ : วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล2548
2การค้นคว้าและการเขียนรายงาน : ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์2549
3การจัดการ MANAGEMENT : ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์2547
4การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ : ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ2549
5การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น : ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ2549
6การจัดห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย : มนฑิรา พานิชยิ่ง2545
7การใช้ห้องสมุด : ลมุล รัตตากร2545
8การบริบาลผู้ป่วยไป-กลับ Ambulatory pharmaceutical care : พรอนงค์ อร่ามวิทย์ บรรณาธิการและคณะ2554
9การบริบาลผู้ป่วยไป-กลับ Ambulatory pharmaceutical care : พรอนงค์ อร่ามวิทย์ บรรณาธิการและคณะ2554
10การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) เพื่อการเรียนรู้ : นภาดล สีหพันธุ์2551
11การพัฒนาข้อมูลทางการพยาบาลที่จำเป็นและระบบจำแนกข้อมูลทางการพยาบาลระยะเริ่มต้น = Nursing minimum data set and preliminary nursing classification development : รุจา ภู่ไพบูลย์, หัวหน้าโครงการ.2542
12การพัฒนาสารสนเทศด้านการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวม : เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์และคณะ0
13การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์* : สุชาตา ชินะจิตร2536
14การสืบค้นสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ : สุชาตา ชินะจิตร2536
15การสื่อสารในงานสารนิเทศ : ผ่องพรรณ ลวานนท์2547
16ค้น คว้า อ่าน เขียน :ทักษะเพื่อการเรียนรู้ทางสังคมศาสตร์ = Inquiring-Selecting-Reading-Writing : Skill for learning in socialsciences /^cนฤมล กิจไพศาลรัตนา. : นฤมล กิจไพศาลรัตนา.2557
17ความพึงพอใจในการดำเนินงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี : อังสินี กันสุขเจริญ2550
18ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ /โดย สุพรรษา ยวงทอง : สุพรรษา ยวงทอง2557
19คอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ : วันพร ปั้นเก่า2538
20เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น : เตชา อัศวสิทธิถาวร2547
21เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศ = Information technology for information management : ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์2551
22เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ : คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุศิต2549
23เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต : สุขุม เฉลยทรัพย์2548
24เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ICT for Life - Long Learning) : คณาจารย์สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2549
25เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ : วชิราพร พุ่มบานเย็น2545
26แนวทางการจัดระบบสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล / ผู้เรียบเรียง อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ ... [และคนอื่นๆ]2556
27โปรแกรมระบบสารสนเทศบุคลากรทางการพยาบาล (CD) : กรมการแพทย์,สำนักการพยาบาล2550
28พยาบาลสารสนเทศ : รจา ภู่ไพบูลย์.254410 
29มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับบริการและประโยชน์สาธารณะ = Autonomous university : social accountability and beneficial to clients and public interests : ประภัสสร ดาวะเศรษฐ์ บรรณาธิการ2546
30ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems : อรรถกร เก่งพล2550
31ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems : อรรถกร เก่งพล2550
32ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ : ชุมพล ศฤงครศิริ2537
33ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ : ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, ไพบูลย์ เกียรติโกมล2548
34ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ : LAUDON,KENNETH C., LAUDON,JANE P.2546
35วารสารกรมบัญชีกลาง (พ.ย.- ธ.ค. 50) : กรมบัญชีกลาง2550
36วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี (ม.ค. - เม.ย. 2553) : โรงพยาบาลอุดรธานี2553
37วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (สธ)(เม.ย.-มิ.ย.57) : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข2557
38วารสารควบคุมโรค (ม.ค./มี.ค.57) : กองแผนงาน กรมควบคุมโรค2557
39วารสารนโยบายและแผนสาธารณสุข (ม.ค.-ธ.ค. 2550) : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข2551
40วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (พ.ค.-ส.ค.56) : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข2556
41วารสารพยาบาลทหารบก (ก.ย.-ธ.ค.57) : สมาคมพยาบาลทหารบก2557
42วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ก.ค.-ธ.ค.57) : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา2557
43วารสารโรคและภัยสุขภาพ สคร.8 (ต.ค. 2552-ม.ค.2553) : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์2553
44วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม (พ.ค.-ก.ค. 50) : โรงพยาบาลมหาสารคาม2550
45วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ (Research and Development Health System Journal มี.ค.-มิ.ย.56) : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์2556
46วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ (ก.ค.- ต.ค.2553) : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์2553
47วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (ม.ค.-มิ.ย.56) : มหาวิทยาลัยธนบุรี2556
48วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (ม.ค./เม.ย.57) : หาวิทยาลัยธนบุรี2557
49วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญหา (ต.ค.57-มี.ค.58) : วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา2558
50วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (ก.ย.-ธ.ค.57) : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ2557

วพบ.กรุงเทพ |สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการห้องสมุด
เกี่ยวกับการให้บริการ

เว็บน่าสนใจ